SzkolaOut_light

Fundacja „Muzyka – Talent – Pasja”  została ustanowiona  w czerwcu 2012 roku, z woli Fundatora, Hanny Sawickiej. Siedzibą Fundacji jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie, z którym jest statutowo ściśle związana.

Podstawowe cele statutowe Fundacji:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, wychowawczej i artystycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie;
 • wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów Szkoły;
 • propagowanie i implementowanie nowatorskich rozwiązań oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie edukacji artystycznej oraz edukacji ogólnokształcącej uczniów Szkoły;
 • stymulowanie i wspieranie aktywności artystycznej uczniów i pedagogów Szkoły, a w szczególności udziału w konkursach, kursach, przeglądach, warsztatach oraz prowadzenia działalności koncertowej i nagraniowej;
 • podnoszenie poziomu kompetencji kadry i uczniów Szkoły w dziedzinie znajomości i stosowania prawa w dziedzinach związanych z profilem działania Szkoły, w szczególności: edukacji, edukacji artystycznej, ochrony własności intelektualnej, prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej, prawa pracy;
 • publikowanie wydawnictw książkowych, periodycznych, fonograficznych, audiowizualnych oraz treści internetowych związanych z działalnością Szkoły, jej uczniów, pedagogów i absolwentów oraz patronem Szkoły – Karolem Szymanowskim;
 • kultywowanie postaci i dzieła patrona Szkoły – Karola Szymanowskiego oraz przekazywanie
  i propagowanie wiedzy o jego twórczości i wykonawstwie jego utworów w sposób zgodny
  z aktualnym stanem badań i rzetelną wiedzą naukową;
 • popularyzacja idei kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie i umacnianie promuzycznych i prokulturalnych postaw i aspiracji dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia edukacji muzycznej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży mających do niej utrudniony dostęp.