Informacja o ochronie danych osobowych

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Co to jest RODO?

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. również weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, nr. telefonu lub utrwalony wizerunek.

Jaka jest podstawa i cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych jest zawsze oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych osobowych. W przypadku korzystania z naszych usług wystąpią dwie z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to,
  w naszym przypadku, deklaracja uczestnictwa w zajęciach lub umowa o świadczeniu usług. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane
  w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
 2. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, kiedy chcemy wysłać do Ciebie informacje o naszych działaniach, kontaktowania się z Państwem, w sprawach związanych
  z prowadzonymi przez nas zajęciami, zamieszczaniem zdjęć na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celach wskazanych poniżej:

  • rejestracji uczestnika do odpowiednich grup prowadzonych przez nas zajęć, zgodnie z naszą ofertą,
  •  kontaktowania się w sprawach związanych z prowadzonymi przez nas zajęciami,
  • przyjmowaniu płatności oraz windykacji należności,
  • przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponad to, przetwarzamy dane osobowe do poinformowania o naszych inicjatywach, ofertach, wszelkich wydarzeniach z naszym udziałem oraz w celu dokumentowania naszych działań.

Twoje dane osobowe, będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Od momentu udzielenia zgody do czasu jej cofnięcia. Dane będą również przetwarzane w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Muzyka-Talent-Pasja. Nie przekazujemy nikomu tych danych. Udostępnienie danych jest możliwe tylko organom w przypadku uzasadnionej podstawy prawnej.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

W zakresie zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną, wymagamy wyłącznie danych osobowych niezbędnych do zapisu na prowadzone przez nas zajęcia lub zawarcia umowy o usługi oraz do celów podatkowych i rachunkowych. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych do tych celów danych osobowych, nie będziemy mogli podjąć współpracy. W zakresie kontaktu w sprawie zajęć oraz dokumentowania wydarzeń przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody. W tym przypadku brak lub wycofanie zgody uniemożliwi te działania.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Zgodnie z RODO masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – GIODO.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Fundacja Muzyka-Talent-Pasja jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Dane zgromadzone na podstawie dobrowolnej zgody są przechowywane do czasu otrzymania przez nas żądania ich usunięcia.

Twoje uprawnienia

Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Muzyka-Talent-Pasja, uprzejmie prosimy o przekazanie takiej decyzji na adres: Fundacja Muzyka Talent Pasja, ul Zygmunta Krasińskiego 1, 01-530 Warszawa lub adres e-mail: biuro@muzykatalentpasja.pl. Wówczas usuniemy Twoje dane z bazy Fundacji Muzyka-Talent-Pasja.

W przypadku wycofania zgody na publikacje wizerunku prosimy o wskazanie osoby w celu retuszu twarzy na zdjęciach.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.