Regulamin rady fundacji

REGULAMIN RADY FUNDACJI
„Muzyka – Talent – Pasja”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji oraz posiada uprawnienia inicjatywne.
 2. Rada działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, Statutu Fundacji oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Członkowie Rady na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmują niniejszy Regulamin w drodze uchwały
 4. Rada Fundacji wskazuje priorytety i plany działania Fundacji.
 5. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.
 6. W skład Rady Fundacji wchodzi na mocy statutu Fundator oraz, po zasięgnięciu opinii Prezesa Fundacji, skazane przez Fundatora osoby, reprezentujące świat kultury i sztuki, a także inne osoby, o ile ich oświadczenie i kompetencje mogą wspomóc działalność Fundacji.
 7. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 10. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów podróży i innych udokumentowanych, uzasadnionych kosztów poniesionych w związku pełnieniem funkcji; decyzję o uznaniu wyżej wymienionych kosztów i ich dopuszczalnej wysokości każdorazowo podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 11. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji.
 12. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady Fundacji, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 13. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji wygasa w momencie złożenia przez niego rezygnacji bądź zaistnienia przyczyn trwale uniemożliwiających mu pełnienie tej funkcji.
 14. Przewodniczący Rady Fundacji na drodze upoważnienia może delegować swoje kompetencje na czas określony lub nieokreślony, w całości lub części na innego członka Rady Fundacji.
 15. Rada Fundacji w celu wykonywania swych działań otrzymuje od Zarządu Fundacji sprawozdania z  działalności Zarządu Fundacji za każdy rok kalendarzowy.
 16. Rada Fundacji otrzymuje kopie protokołów posiedzenia Zarządu Fundacji; protokoły składane są każdorazowo na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji w terminie 15 dni od daty posiedzenia Zarządu Fundacji.

 

Rozdział II
Tryb pracy Rady Fundacji

 1. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący.
 2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Zebranie jest prawomocne, jeśli:
  1. bierze w nim udział co najmniej 5 członków Rady, w tym przewodniczący
   – w przypadku 6- lub 7-osobowego składu Rady,
  2. bierze w nim udział co najmniej 3 członków, w tym przewodniczący
   – w przypadku 5-osobowego lub mniejszego składu Rady.
 4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć uchwałę w drodze obiegowej, bez odbywania posiedzenia.
 6. Zebrania Rady są protokołowane.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

 1. Uchwalenie niniejszego Regulaminu oznacza jego akceptację i przyjęcie do stosowania przez wszystkich Członków Rady Fundacji.
 2. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 25 października 2012 r. obowiązuje od dnia uchwalenia.