Szkolny konkurs kompozytorski „MENUET PADEREWSKIEGO – NA NOWO!”

Sekcja Teorii Muzyki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
we współpracy z Fundacją „Muzyka, Talent, Pasja”

ogłaszają

SZKOLNY KONKURS KOMPOZYTORSKI
„MENUET PADEREWSKIEGO – NA NOWO!”

Patronat Konkursu: Dyrektor Szkoły Hanna Sawicka

REGULAMIN

 1. Celem Konkursu jest uczczenie postaci IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Przedmiotem Konkursu jest dokonanie ORYGINALNEJ ARANŻACJI miniatury fortepianowej I.J. Paderewskiego – Menuet G-dur op. 14 nr 1. (https://www.youtube.com/watch?v=2RJ6odnSElY, https://www.youtube.com/watch?v=M9IBBd-9aRM)
 3. Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019 wg następującego harmonogramu:
  1. od 1 września do 15 września 2018 r. – składanie prac;
  2. od 15 września do 28 września 2018 r. – ocena złożonych prac przez Jury i ogłoszenie wyników Konkursu.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w 3 kategoriach, w których określa się następujące wymagania konkursowe:
  KategoriaEtap kształcenia w SzkolePrzedmiot konkursu
  Kat. AUczniowie klas:
  IV – VI OSM I st.
  Aranżacja na jeden lub dwa dowolne instrumenty.
  Kat. BUczniowie klas:
  VII i VIII OSM I st.
  I – III OSM II st.
  I – III PSM II st.
  Aranżacja na dowolne trio lub kwartet instrumentalny, lub instrumentalno-wokalny.
  Kat. CUczniowie klas:
  IV – VI OSM II st.
  IV – VI PSM II st.
  Aranżacja na dowolny skład kameralny instrumentalny lub instrumentalno-wokalny nie mniejszy niż kwartet, z możliwym udziałem elektroniki.
 5. Aranżacja Menueta G-dur I.J. Paderewskiego powinna zachować przebieg utworu, jego formę i główny element – melodykę. Może natomiast ingerować w jego fakturę, harmonikę, dynamikę, artykulację i barwę.
 6. Aranżacja będzie oceniana pod kątem oryginalnego doboru instrumentów (barwy, kolorystyki) i twórczego podejścia do materii dźwiękowej Menueta, a także poprawnego zapisu nutowego.
  Aranżacja zgłoszona na Konkurs nie może być wcześniej wykonana publicznie, nagrana ani nagrodzona na innych konkursach.
 7. Partytura aranżacji powinna być czytelna, tak, aby treść nutowa nie budziła wątpliwości. Może być napisana ręcznie lub drukowana. Jeśli aranżacja zawiera materiał elektroniczny należy dołączyć go na nośniku elektronicznym do materiału nutowego.
 8. Warunki składania prac konkursowych:
  1. Praca jest składana anonimowo i powinna być opatrzona godłem.
  2. Godło powinno mieć formę dowolnego hasła literowego lub literowo-cyfrowego, z wyłączeniem stosowania imion i nazwisk.
  3. Pracę należy złożyć w dużej zaklejonej kopercie z dopiskiem MENUET PADEREWSKIEGO-NA NOWO!
  4. Koperta z pracą konkursową powinna zawierać dodatkową zamkniętą kopertę zawierającą następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, klasa/szkoła, telefon lub e-mail kontaktowy; mała koperta musi być zaklejona, a na jej wierzchu należy umieścić godło konkursowe (to samo, co na dużej kopercie) oraz kategorię, w której startuje uczestnik.
 9. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Szkoły, a w jego składzie znajdą się kompozytorzy oraz pedagodzy naszej Szkoły.
 10. Przewiduje się przyznanie I, II i III nagrody w każdej kategorii. Jury może też przyznać wyróżnienia specjalne, a także zdecydować o innym rozkładzie nagród.
 11. Organizatorzy przewidują ufundowanie nagród rzeczowych oraz przyznanie każdemu uczestnikowi dyplomu uczestnictwa.
 12. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 13. Szkoła zorganizuje Koncert Laureatów, podczas którego mogą być wykonane nagrodzone i wyróżnione aranżacje Menueta. Data Koncertu Laureatów zostanie ustalona w późniejszym terminie.
 14. Kompozytorzy samodzielnie ustalają wykonawców swoich utworów i przygotowują materiały nutowe.
 15. Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają:
  1. prof. Agata Kuchta, prof. Magdalena Hruszwicka i prof. Paweł Markuszewski.
  2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.