Regulamin zarządu fundacji

Regulamin Zarządu Fundacji „Muzyka – Talent – Pasja”

 1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji
 2. Zarząd działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, Statutu Fundacji oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmują niniejszy Regulamin w drodze uchwały
 4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami lub Statutem, a w szczególności.
  1. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
  2. Kierowanie bieżącą działalnością statutową Fundacji
  3. Podejmowanie uchwał
  4. Sporządzanie planów, bilansów oraz sprawozdań z rocznej działalności
  5. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników Fundacji i wysokości ich wynagrodzeń;
  6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji;
  7. Ustalanie programu działania Fundacji oraz sposobów jego realizacji,
  8. Podział dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele,
  9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji
  10. Wykonywanie innych funkcji zleconych przez Fundatora;
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.
 6. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. W przypadku jego nieobecności funkcję tę sprawuje wyznaczony przez prezesa Wiceprezes Zarządu.
 8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji samodzielnie i z pomocą Wiceprezesów:
  1. Wiceprezesa ds. Finansowych
  2. Wiceprezesa ds. Rozwoju
 9. Prezes Zarządu kieruje działalnością Fundacji, a ponadto upoważniony jest do:
  1. Zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu Fundacji;
  2. Reprezentowania Zarządu Fundacji na zewnątrz i wobec Rady Fundacji;
  3. Podpisywania uchwał Zarządu Fundacji i dokumentów finansowych Fundacji;
  4. Ustalania Regulaminu Zarządu Fundacji i wprowadzanie do niego zmian;
  5. Nadzorowania bieżącej działalności statutowej Fundacji;
  6. Pełnienia funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych przez Fundację pracowników;
  7. Składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.
  8. zatwierdzania sprawozdań i bilansów Fundacji
  9. Wnioskowania do Fundatora o odwołanie poszczególnych członków Zarządu
  10. Zawieszania poszczególnych w czynnościach członków Zarządu do czasu podjęcia decyzji przez Fundatora.
 10. Do kompetencji Wiceprezesa ds. Finansowych należy:
  1. Prowadzenie księgowości Fundacji
  2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem procesów ekonomicznych Fundacji
  3. Weryfikacja umów zawieranych przez Fundację pod kątem finansowo-księgowym
  4. Sporządzenie i nadzór nad wykonywaniem instrukcji obiegu dokumentów finansowych
  5. Podpisywanie dokumentów finansowych Fundacji łącznie z Prezesem Zarządu
  6. Sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
  7. Przygotowywanie bieżących informacji finansowych dla potrzeb Zarządu Fundacji
  8. Inne działania zlecone przez Prezesa Zarządu Fundacji
 11. Do kompetencji Wiceprezesa ds. Rozwoju należy:
  1. Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz poszerzania i intensyfikowania statutowych działań Fundacji
  2. Podpisywanie dokumentów Fundacji łącznie z Prezesem Zarządu Fundacji
  3. Przygotowywanie i nadzór nad merytoryczną zawartością umów zawieranych przez Fundację
  4. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji
  5. Przygotowywanie bieżących informacji programowych dla potrzeb Zarządu Fundacji
  6. Pozyskiwanie nauczycieli i współpracowników dla realizacji statutowych zadań Fundacji
  7. Formułowanie założeń i przygotowywanie realizacji projektów merytorycznych Fundacji
  8. Inne działania zlecone przez Prezesa Zarządu Fundacji
 12. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę w drodze obiegowej, bez odbywania posiedzenia.
 13. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są przez Prezesa Zarządu Fundacji
 14. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż co 3 miesiące
 15. Prezes Zarządu Fundacji na drodze upoważnienia może delegować swoje kompetencje na czas określony lub nieokreślony, w całości lub części na innego członka Zarządu Fundacji
 16. Prezes Zarządu Fundacji może na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy, delegować kompetencje Wiceprezesa Zarządu na innego członka Zarządu.
 17. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.
 18. Uchwalenie niniejszego regulaminu oznacza jego akceptację i przyjęcie do stosowania przez wszystkich Członków Zarządu Fundacji.
 19. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 27 sierpnia 2012 r. obowiązuje od dnia uchwalenia.